fbpx

Regulamin portalu www.trainingnow.pl

 1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www.trainingnow.pl Regulamin jest wiążący dla wszystkich uczestników Serwisu  zwanych dalej Użytkownikami. Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie: 1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – Black Sparrow Corp. Mateusz Wróbel, 02-776 Warszawa, Warchałowskiego 13/20 NIP: 918 198 43 57 2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu trainingnow.pl 3) Trener/Ekspert – osoba świadcząca usługę 4) Konsultacja jednorazowa – szkolenie zawodowe  on-line przeprowadzone przez Trenera/Eksperta 5) Wsparcie miesięczne –  szkolenie zawodowe on-line przeprowadzone przez Trenera/Eksperta 6) Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika. 7) Umowa sprzedaży – umowa zawarta przez Black Sparrow Corp. Mateusz Wróbel z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie 8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Organizatorem szkolenia. 9) Formularz po ukończeniu kursu – elektroniczny formularz zawierający dane personalne niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEN,

 1. Zawarcie umowy

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu trainingnow.pl 2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień . 3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje: – Imię i nazwisko uczestnika kursu – Adres – Numer telefonu oraz adres email Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter. 4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”. 5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia. 6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia. 7) Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
 2. korzystanie z konta utworzonego na platformie www.trainingnow.pl
 3. korzystanie z Newslettera,

6) Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. Formy zapłaty

W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień zapłaty za licencję korzystania z kursów można dokonać: 1)  jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (Operator), 2) przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy: podając w tytule wpłaty nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika kursu 3) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia. 4) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności. 5) Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę

 1. Realizacja umowy sprzedaży szkolenie zawodowe jednodniowe
 • Konsultacja 1:1 z wybranym ekspertem (lub wskazanym przez portal trainingnow.pl) – od 35 do 60 minut
 • praktyczne ćwiczenia
 1. Realizacja umowy sprzedaży szkolenie zawodowe miesięczne
 • 4 x 35-60 minut konsultacji 1:1 z wybranym ekspertem (lub wskazanym przez portal trainingnow.pl)
 • praktyczne ćwiczenia
 1. Realizacja umowy sprzedaży kursów zawodowych on-line
 • indywidualne konsultacje z trenerem
 • materiały szkoleniowe
 • test z umiejętności

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumencki  “Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.”
 4. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trainingnow.pl
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 6. Usługobiorca wypowiadając umowę w trakcie trwania usłui nie ma podstaw do roszczeń finansowych wobec usługodawcy.
 7. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 9 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@trainingnow.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.trainingnow.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Black Sparrow Corp. Mateusz Wróbel Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.trainingnow.pl, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.trainingnow.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.   

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu

1) Black Sparrow Corp Mateusz Wróbel, posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 2) Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Organizator wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 3) Zaświadczenie MEN wraz z dyplomem ukończenia kursu będzie dostępny na koncie klienta na portalu oraz będzie wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej 4) Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na przekazanie drogą mailową Administratorowi/Organizatorowi danych osobowych, takich jak data i miejsce urodzenia, numer PESEL i adres korespondencyjny, niezbędnych do Zaświadczenia MEN. o ile szkolenie zawodowe wymaga takiego zaświadczenia. 5 ) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 1. Postanowienia końcowe

1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej. 2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy. 3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu. 5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu.